Polityka prywatności
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Tank Production spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą przy Al. Rzeczypospolitej 12 lok.46, 02-512 Warszawa (dalej: „Spółka”)

Z kim może się Pani/Pan skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Spółkę?

Jeśli ma Pani/Pan pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych przez SpółkI, może się Pani/Pan skontaktować , wykorzystując wskazane dane kontaktowe: rodo@tankproduction.com

Jeśli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta Spółki, wyznaczoną do kontaktu ze Spółką.

Spółka mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • prowadzenie wobec Pani/Pana marketingu bezpośredniego;
 • przygotowanie do zawarcia umowy z Pani/Pana pracodawcą lub podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje, z uwzględnieniem istnienia konieczności podjęcia odpowiednich czynności przed zawarciem takiej umowy, w szczególności przedstawienia oferty z możliwością złożenia zamówienia/zapytania oraz negocjowania warunków umowy;
 • wykonania umowy;
 • dokonania rozliczeń podatkowych;
 • archiwizacji dokumentów w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności przez przepisy Ordynacji podatkowej i ustawy o rachunkowości.
 • przeprowadzania audytów;
 • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 • egzekwowania wierzytelności;
 • przechowywania dokumentów dla celów archiwalnych;
 • tworzenia analiz i statystyk;
 • zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Dlaczego Spółka mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Spółką mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest:

 • podejmowanie działań związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy zawartej z podmiotem, który jest Pani/Pana pracodawcą lub który Pani/Pan reprezentuje;
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego;
 • dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami;
 • egzekwowanie wierzytelności;
 • przechowywanie dokumentów dla celów archiwalnych;
 • tworzenie analiz i statystyk;
 • zapewnienie rozliczalności.

Jeżeli ma to zastosowanie, w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych w celu dokonania rozliczeń z właściwymi organami oraz archiwizacji tych dokumentów podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy prawa, w tym przepisy  Ordynacji podatkowej i ustawy o rachunkowości.

Czy musi Pani/Pan podać Spółce swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia i wykonania umowy. Obowiązek podania Pani/Pana danych wynika również w pewnym zakresie z przepisów prawa (np. w zakresie danych potrzebnych do rozliczenia podatków). W przypadku niepodania przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych, podjęcie z Panią/Panem współpracy może być niemożliwe lub będzie bardzo utrudnione (np. Spółki nie będą dysponować danymi kontaktowymi niezbędnymi dla umówienia spotkania w celu przedstawienia oferty).
Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę może Pani/Pan żądać od Spółki:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • usunięcia danych: w przypadku, w którym dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; gdy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzania danych; gdy zgłosi Pani/Pan uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • ograniczenia przetwarzania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Spółkom sprawdzić prawidłowość Pani/Pana danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał/a, aby zostały usunięte; gdy Pani/Pana dane nie są już potrzebne Spółkom, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • przeniesienia danych: w przypadku, w którym dane przetwarzane są na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem lub na podstawie zgody przez Panią/Pana wyrażonej, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach może się Pani/Pan sprzeciwić wobec przetwarzania Pani/Pana danych?

Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pani/Pana szczególną sytuację;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Komu Spółka udostępniają Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione agencjom marketingowym wspierającym Spółki – w zakresie, w jakim Pani/Pana dane przetwarzane są na cele marketingu bezpośredniego oraz podmiotowi świadczącemu Spółce usługi w zakresie księgowości.
Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na  rzecz Spółki usług (np. podwykonawcy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki
Spółka mogą udostępnić Pani/Pana dane osobowe właściwym organom władzy publicznej na potrzeby dokonania stosownych rozliczeń, w przypadku konieczności dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w innych przypadkach, w których Spółka byłyby do tego zobowiązana na podstawie przepisów prawa, w zakresie bezpośrednio wynikającym z tych przepisów.
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na cele audytu, mogą one zostać udostępnione zewnętrznemu audytorowi zaangażowanemu przez Spółkę.

Jak długo Spółka przechowują Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe związane z wykonywaniem umowy będą przechowywane przez okres trwania tej umowy, natomiast po jej zakończeniu:

 • dane przetwarzane dla celów rozliczeń podatkowych i księgowych przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe;
 • w przypadku powstania po stronie Spółki uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony roszczeń, dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń (który wynosi 3 lata w przypadku działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku.
Ponadto, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na cele:
 • przedstawiania ofert i prowadzenia działań marketingowych – przechowywane będą przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
 • audytu – przechowywane będą nie dłużej niż 5 lat;
 • rozliczalności z wykonania obowiązków ustawowych – co do zasady bezterminowo.
Czy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy na podstawie Pani/Pana danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje?

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pani/Pana danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie, rozumiane jako zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników Pani/Pana dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Pani/Pana pracy, Pani/Pana sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Jeśli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, zmierzającą do zawarcia Umowy ze Spółką lub reprezentuje Pan/Pani inne podmioty zmierzające do zawarcia Umowy ze Spółką?

Spółka przetwarza  Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy z Panią/Panem, Pani/Pana pracodawcą lub podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje – z uwzględnieniem istnienia konieczności podjęcia odpowiednich czynności przed zawarciem umowy, w szczególności przedstawienia oferty z możliwością złożenia zamówienia/zapytania oraz negocjowania warunków umowy.
W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych w celu dokonania rozliczeń z właściwymi organami oraz archiwizacji tych dokumentów podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy prawa, w tym przepisy  Ordynacji podatkowej i ustawy o rachunkowości.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Spółki, który stanowi:

 • umieszczenie Pani/Pana w wewnętrznej bazie dostawców prowadzonej przez Spółkę, co umożliwi Spółce pozostawanie z Panią/Panem w kontakcie oraz składanie Pani/Panu w przyszłości kolejnych ofert współpracy;
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego;
 • zapewnienie bezpieczeństwa na planie filmowym poprzez np. poprzez stosowanie imiennych identyfikatorów bądź umieszczenie Pani/Pana danych na liście ekipy dostępnej dla uprawnionych uczestników planu filmowego);
 • przeprowadzanie audytów;
 • dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami;
 • egzekwowanie wierzytelności;
 • przechowywanie dokumentów dla celów archiwalnych;
 • tworzenie analiz i statystyk;
 • zapewnienie rozliczalności (wykazania przez Spółkę spełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Czy musi Pani/Pan podać Spółce swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia i wykonania umowy. Obowiązek podania Pani/Pana danych wynika również w pewnym zakresie z przepisów prawa (np. w zakresie danych potrzebnych do rozliczenia podatków). W przypadku niepodania przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych, podjęcie z Panią/Panem współpracy nie będzie możliwe lub będzie bardzo utrudnione (np. Spółka nie będzie w stanie skontaktować się z Panem / Panią w sprawie bieżących ustaleń dotyczących realizowanych projektów).
Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę może Pani/Pan żądać od Spółki:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • usunięcia danych: w przypadku, w którym dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; gdy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzania danych; gdy zgłosi Pani/Pan uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • ograniczenia przetwarzania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Spółkom sprawdzić prawidłowość Pani/Pana danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał/a, aby zostały usunięte; gdy Pani/Pana dane nie są już potrzebne Spółkom, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • przeniesienia danych: w przypadku, w którym dane przetwarzane są na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem lub na podstawie zgody przez Panią/Pana wyrażonej, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółki do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach może się Pani/Pan sprzeciwić wobec przetwarzania Pani/Pana danych?

Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pani/Pana szczególną sytuację;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu Spółka udostępni Pani/Pana dane osobowe?

Spółka może udostępnić Pani/Pana dane osobowe:

 • osobom zaangażowanym w proces produkcji filmu, np. aktorom, członkom ekipy filmowej – w zakresie bezpośrednio wynikającym z charakteru usług świadczonych na podstawie umowy przez Panią/Pana, Pani/Pana pracodawcę lub podmiot, który Pani/Pan reprezentuje;
 • podmiotom współpracującym ze Spółką w zakresie świadczonych na  rzecz Spółki usług (np. podwykonawcy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółek
 • właściwym organom państwowym (w szczególności organom podatkowym) na potrzeby dokonania stosownych rozliczeń, w przypadku konieczności dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w innych przypadkach, w których Spółka są do tego zobowiązane na podstawie przepisów prawa, w zakresie bezpośrednio wynikającym z tych przepisów;
 • podmiotom wspierającym proces produkcji, np. księgowym, pracownikom ochrony, kierowcom;
 • zewnętrznemu audytorowi zaangażowanemu przez Spółkę (przetwarzanie na cele audytu).
Jak długo Spółka przechowują Pana/Pani dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe związane z wykonywaniem umowy będą przechowywane przez okres trwania tej umowy, natomiast po jej zakończeniu:

 • dane przetwarzane dla celów rozliczeń podatkowych i księgowych przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe;
 • w przypadku powstania po stronie Spółki uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony roszczeń, dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń (który wynosi 3 lata w przypadku działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku.

Pani/Pana dane osobowe znajdujące się w bazie dostawców prowadzonej przez Spółkę, przechowywane będą przez 20 lat od ostatniego zlecenia. Po upływie tego terminu, Pani/Pana dane zostaną usunięte.
Ponadto, Spółka może przechowywać Pani/Pana dane przetwarzane na potrzeby:

 • audytu – dane będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat
 • rozliczalności z wykonania obowiązków ustawowych – co do zasady bezterminowo.
Czy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy na podstawie Pani/Pana danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje?

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pani/Pana danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie, rozumiane jako zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników Pani/Pana dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Pani/Pana pracy, Pani/Pana sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.